Jak dokładne są testy koronawirusa COVID-19?

Ponżej tłumaczenie części artykułu przedstawiajacego badania w Wuhan. Grupą badaną był personel medyczny w Wuhan (ponad 1000 przypadków), u którego podejrzewano a następnie stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.

Całośc pod adresem https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200642

Dyskusja

Wczesne rozpoznanie nowej choroby koronawirusa w 2019 r. (COVID-19) ma kluczowe znaczenie dla leczenia i kontroli choroby. W porównaniu z RT-PCR obrazowanie CT klatki piersiowej może być bardziej niezawodną, praktyczną i szybką metodą diagnozowania i oceny COVID-19, szczególnie w obszarze epidemicznym. Z wynikami RT-PCR jako odniesieniem u 1014 pacjentów, czułość, swoistość, dokładność CT klatki piersiowej we wskazaniu zakażenia COVID-19 wyniosły 97% (580/601), 25% (105/413) i 68% (685/1014) odpowiednio. Dodatnia wartość predykcyjna i ujemna wartość predykcyjna wyniosły odpowiednio 65% (580/888) i 83% (105/126).

Zgodnie z obecnym kryterium diagnostycznym, test wirusowego kwasu nukleinowego w teście RT-PCR odgrywa istotną rolę w określaniu hospitalizacji i izolacji dla poszczególnych pacjentów. Jednak jego brak czułości, niewystarczająca stabilność i stosunkowo długi czas przetwarzania były szkodliwe dla kontroli epidemii choroby. W naszym badaniu dodatni wskaźnik testu RT-PCR dla próbek wymazów z gardła wynosił 59% (95% CI, 56% -62%), co było zgodne z poprzednim raportem (30-60%) (6). Ponadto wiele czynników zewnętrznych może wpływać na wyniki badań RT-PCR, w tym operacje pobierania próbek, źródło próbek (górne lub dolne drogi oddechowe), czas pobierania próbek (inny okres rozwoju choroby) (6) oraz wydajność zestawów do wykrywania. W związku z tym wyniki testów RT-PCR należy ostrożnie interpretować.

TK klatki piersiowej to konwencjonalna, nieinwazyjna metoda obrazowania o wysokiej dokładności i szybkości. Na podstawie dostępnych danych opublikowanych w najnowszej literaturze, prawie wszyscy pacjenci z COVID-19 mieli charakterystyczne cechy CT w procesie chorobowym (8, 10-13), takie jak różne stopnie zmętnienia szkła ze znakiem szalonego brukowania (???) lub bez niego, wieloogniskowe organizowanie zapalenia płuc i zniekształceń architektonicznych w dystrybucji peryferyjnej. Ponadto z naszego badania około 60% (34/57) przypadków miało typowe cechy CT zgodne z COVID-19 przed (lub równolegle) do początkowych pozytywnych wyników RT-PCR, a prawie wszyscy pacjenci (56/57) mieli początkowe dodatnie wyniki tomografii komputerowej klatki piersiowej przed lub w ciągu 6 dni od początkowych pozytywnych wyników RT-PCR. Wskazuje to, że obrazowanie CT może być bardzo przydatne we wczesnym wykrywaniu podejrzanych przypadków.

W tym badaniu 97% pacjentów potwierdzonych testami RT-PCR wykazało dodatnie wyniki w CT klatki piersiowej, które były wyższe niż zgłoszone przez Zhong i wsp. (76,4%) (14). Prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że wszyscy pacjenci biorący udział w tym badaniu pochodzili z największego szpitala w Wuhan w Chinach, centralnego obszaru wybuchu COVID-19. W tym kontekście radiologowie byli bardziej skłonni postawić diagnozę COVID-19, gdy znaleziono typowe cechy CT. Biorąc pod uwagę wrażliwość CT klatki piersiowej (stąd jej wartość w zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby), kryteria diagnostyczne oparte na typowych cechach obrazowania TK zostały tymczasowo przyjęte w poprawionej piątej edycji Wytycznych dotyczących diagnozy i leczenia, które miały zastosowanie tylko w Hubei Prowincja, Chiny (15). Poza tym Pan i in. wykazał, że wielokrotne ponowne badanie CT klatki piersiowej może dokładnie odzwierciedlać rozwój choroby i monitorować efekt leczenia (12). Zaobserwowaliśmy również, że 42% (24/57) pacjentów wykazało poprawę w dalszych badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej, która była wcześniejsza niż wyniki RT-PCT zmieniające się na ujemne. Tylko dwóch z 57 (3,5%) pacjentów wykazało progresję w dalszych badaniach TK klatki piersiowej po tym, jak wyniki testu RT-PCR stały się ujemne.

U pacjentów z ujemnymi testami RT-PCR ponad 70% miało typowe objawy CT. Z jednej strony, z powodu nakładania się cech obrazowania CT między COVID-19 i innym wirusowym zapaleniem płuc, fałszywie dodatnie przypadki COVID-19 można zidentyfikować na CT klatki piersiowej. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę szybko rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19, priorytetem było zidentyfikowanie każdego podejrzanego przypadku CT w celu odizolowania pacjentów i zastosowania odpowiedniego leczenia. W kontekście nagłej kontroli choroby niektóre fałszywie dodatnie przypadki mogą być dopuszczalne. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę stosunkowo niski dodatni wskaźnik testu RT-PCR, niektóre przypadki „fałszywie dodatnich” testów CT mogą rzeczywiście być „prawdziwie dodatnie”, jeśli test RT-PCR jest niedoskonałym standardem odniesienia. W rzeczywistości z wyników tego badania około 81% pacjentów z ujemnymi wynikami RT-PCR, ale dodatnimi skanami CT klatki piersiowej, zostało ponownie sklasyfikowanych jako wysoce prawdopodobne lub prawdopodobne przypadki z COVID-19, na podstawie kompleksowej analizy objawów klinicznych, typowe objawy CT i dynamiczne obserwacje CT. Na podstawie seryjnego testu RT-PCR i skanów CT, 90% (14/15) pacjentów miało początkowo dodatni wynik CT klatki piersiowej zgodny z COVID-19 przed (lub równolegle) do początkowych pozytywnych wyników RT-PCR. Jako takie można spekulować, że te negatywne wyniki RT-PCR mogą być problematyczne. U pacjentów z ujemnymi testami RT-PCR do identyfikacji COVID-19 o wyższej czułości należy zastosować kombinację historii ekspozycji, objawów klinicznych, typowych cech obrazowania CT i zmian dynamicznych.

Obecne badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, stosując testy referencyjne RT-PCR ze stosunkowo niskim wskaźnikiem dodatnim, czułość CT klatki piersiowej na COVID-19 może być przeszacowana, a swoistość niedoszacowana. W obszarze epidemicznym ujemna RT-PCR, ale pozytywne cechy CT mogą nadal bardzo sugerować COVID-19. Ma to istotne implikacje kliniczne i społeczne; szybkie wykrycie z wysoką czułością infekcji wirusowej może pozwolić na lepszą kontrolę rozprzestrzeniania się wirusa. Drugim ograniczeniem jest to, że dane kliniczne i laboratoryjne były ograniczone w tym pilnym okresie, kiedy szpitale regionalne były przeciążone. Niemniej jednak wyniki zgłoszone w tej pracy z centrum obszaru epidemii powinny dostarczyć ważnych informacji dotyczących wartości CT i RT-PCR w zwalczaniu powszechnej choroby.

Podsumowując, obrazowanie CT klatki piersiowej ma wysoką czułość w diagnozowaniu COVID-19. Nasze dane i analizy sugerują, że należy rozważyć CT klatki piersiowej w badaniu przesiewowym COVID-19, kompleksowej ocenie i kontrolach, szczególnie na obszarach epidemicznych o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia choroby przed badaniem.