ISSN International Standard Serial Number,
  Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego

  Obliczanie cyfry kontrolnej numeru ISSN

kolejne 7 cyfr numeru mnożymy przez wagi,
które wynoszą kolejno 8,7,6,5,4,3,2.
sumę dzielimy Modulo 11.
wynik odejmujemy od 11.
jeśli wynik =11 wtedy jako cyfrę kontrolną wstawiamy 0
jeśli wynik =10 wtedy jako cyfrę kontrolną wstawiamy duże X
w pozostałych przypadkach wynik jest cyfrą kontrolną.
Przykład dla numeru ISSN 0867-0153

      8 7 6 5 4 3 2     -> wagi
     * 0 8 6 7 0 1 5     -> nr ISSN (bez cyfry kontr.)
    -----------------
suma= (8*0+7*8+6*6+5*7+4*0+3*1+2*5 )=
  = ( 0+ 56+ 36+ 35+ 0+ 3+ 10 )= 140

     140 mod 11 = 8 ---- > (11-8) cyfra kontrolna 3

Warto zauważyć, że ponieważ 11 jest liczbą pierwszą to użyty algorytm cyfry kontrolnej zapewnia wykrywanie zarówno zamiany pojedynczej cyfry jak i czeskich błędów tj. zamiany kolejności dwóch sąsiednich cyfr.

  Przejście ze starego na nowy numer ISSN

kod kreskowy ISSN W okresie przejściowym nad kodem kreskowym umieszcza się 'stary' kod ISSN składający się z liter ISSN i 8 cyfr.
Nowy kod, drukowany pod kodem kreskowym, zawiera 13 cyfr zgodnie z kodowaniem EAN-13 i składa się z cyfr '977', 7 cyfr starego kodu (bez starej cyfry kontrolnej), dwóch cyfr informacji o mutacji gazety/czasopisma oraz cyfry kontrolnej obliczonej według standardu EAN13.
Dodatkowe informacje o numerze zapisane są w tzw. add-on. Mogą to być oznaczenia numeru tygodnia dla gazety lub numeru miesiąca czasopisma w roku.

Dla gazety codziennej, w dwóch cyfrach add-on koduje się numer tygodnia w roku. np piątek 21 stycznia 2011, numer tygodnia=03.
Dwie cyfry w numerze głównym ISSN przeznaczone są na oznaczenie wariantu gazety; np. 04 mogą oznaczać wydanie czwartkowe, a 05 piątkowe, warszawskie,
a 14 i 15 mogą oznaczać wydanie czwartkowe i piątkowe, łódzkie.
W numerze zwykle nie koduje się roku wydania gazety, ale stosowany jest także drugi sposób, w którym koduje się ostatnią cyfrę roku wydania tak jak dla czasopism.
W numerze EAN13 dla ISSN czasopism, koduje się rok wydania czasopisma, oraz numer wariantu - zwykle 0 Standardy ... poniżej.

Przeliczanie numeru ISSN w EAN-13
wersja próbna - używać z ostrożnością
wpisz stary numer ISSN
    

Gazeta sposób 1
Mutacja wydania       Dzień tygodnia 1..7
np. wyd. główne → 0    czwartek → 4,
                      wpisujemy 04


Czasopismo lub gazeta
Cyfra roku             Wariant wydania
np. rok 2014 → 4    wydanie z CD → 2,
                      wpisujemy 42
wariant
  pytajnik


nowy numer ISSN w formacie EAN13 (do kodu paskowego): 


komentarz : 
Romek

Więcej szczegółów na temat ISNN, kodów krajów, języków, wydań itd...


ISSN