Weryfikator numerów wg. ISO-7064

© R.J.Żyłła
( 2000-2022 )
ver 0.7.17a
wybierz rodzaj
wpisz identyfikator


    

wynik sprawdzenia/obliczenia cyfry kontrolnej: 


komentarz : 


Romek

Serwis istnieje od stycznia 2001
Ta strona powstała w styczniu 2014
Ostatnie poprawki we wrze¶niu 2022

mail to me - Romek

Valid HTML 4.01!
Numer ISIN (International Securities Identification Numbering) jest 12-znakowym kodem papierów warto¶ciowych. Pierwsze dwa znaki s± kodem państwa, a ostatni jest cyfr± kontroln± liczon± według rozszerzonego algorytmu Luhna.

Przykłady: ISIN US0378331005, ISIN AU0000XVGZA3, ISIN GB0002634946.

Numer ISNI (International Standard Name Identifier) oraz ORCID iD ma cyfrę kontroln± liczon± według ISO-7064 (MOD 11,2)

Numer ISAN (International Standard Audiovisual Number) składa się z dwóch czę¶ci 17-to znakowej i dodatku 9-cio znakowego - dlatego ma dwa symbole kontrolne liczone według ISO-7064 (MOD 37,36), przykład ISAN 0000-0000-D07A-0090-Q-0000-0000-X,  patrz przykład obliczenia

Numer PIC (Participant Identification Code) - (Kod Identyfikacyjny Uczestnika Programu UE Horizon 2020, Erasmus+) ma dwie cyfry kontrolne liczone zgodnie ze standardem ISO-7064 MOD 97,10 doł±czone na końcu numeru.

Kod LEI (Legal Entity Identifier - Identyfikator Podmiotu Prawnego) to unikalny identyfikator osób, które s± osobami prawnymi lub strukturami, w tym firmami, organizacjami charytatywnymi i funduszami powierniczymi.
Kod LEI to 20-znakowy alfanumeryczny kod, który jednoznacznie identyfikuje prawnie odrębne podmioty, które angażuj± się w transakcje finansowe. W numerze LEI ostatnie dwie cyfry s± liczb± kontroln± obliczan± zgodnie z norm± ISO/DES 17442 oraz algorytmem MOD 97-10 (ISO/IEC 7064).     Wyszukiwarka kodów LEI

Przykłady:
Narodowy Bank Polski kod LEI 549300K7Z2KT76WQJD18
Krajowy Depozyt Papierów Warto¶ciowych S.A. kod LEI 259400L3KBYEVNHEJF55
Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. kod LEI 25940039ZHD3Z37GKR71
Powszechna Kasa Oszczędno¶ci Bank Polski S.A. kod LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Weryfikacja kodu LEI w formularzu powyżej.

Numer ISTC (International Standard Text Code)
Używa cyfr w systemie szesnastkowym (0123456789ABCDEF)
przykład ISTC A02-2009-000004BE-A, ISTC 0A9-2002-12B4A105-7
cyfra kontrolna liczona wg. ISO-7064 (MOD 16,3)    opis weryfikacji
Weryfikacja kodu ISTC w formularzu powyżej.

Kod ISRC (International Standard Recording Code - Międzynarodowy Standardowy Kod Nagrań) stanowi sposób międzynarodowej identyfikacji nagrań dĽwiękowych i muzycznych nagrań wideo. Kod ISRC identyfikuje poszczególne nagrania (fonogramy i wideogramy), a nie no¶niki, na których nagrania te się znajduj±. Format: CC-XXX-YY-NNNNN, przykład: AR-F04-02-00386
CC kod kraju wg ISO 3166-1 alpha 2 Code, XXX kod agencji, YY rok, NNNNN numer.
Kod ISRC nie zawiera cyfry kontrolnej.

Kod ASIN (Amazon Standard Identification Number) to 10-znakowy alfanumeryczny unikalny identyfikator przypisany przez Amazon.com i jego partnerów do identyfikacji produktu w organizacji Amazon. Kod ASIN nie zawiera cyfry kontrolnej.
Przykładowy kod ASIN: B07KMLC4XY

  • Jak sprawdzić poprawno¶ć numerów PESEL, REGON, NIP?
  • Walidacja numeru Banku, karty kredytowej, numeru banknotu EURO
  • Czy jest poprawny numer konta bankowego, dowodu osobistego?
  • Czy cyfra kontrolna jest prawidłowa w numerze IMEI komórki?
  • Co zrobić gdy na stemplu lekarza jest zamazana jaka¶ cyfra?
  • Czy numer w kodzie paskowym EAN13, EAN8, ISBN jest poprawny?