[03-20] Opory cieplne osadów.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Współczynnik przenikania ciepła K obliczamy ze wzoru: 1/K = 1/α1 + δ/λ + 1/α2 +σ 1/ α0

gdzie:

1/K opór przenikania ciepła, m2×K/W

1/α1, 1/α2 opory wnikania ciepła  m2×K/W

δ/λ opór przewodzenia ciepła przez ściankę, m2×K/W

1/α0 opór ciepłny warstwy osadu po jednej strony ściany  m2×K/W

Zestawione poniżej wartości  1/α0 odnoszą się do wymienników normalnie pracujących i dobrze utrzymanych, tj. oczyszczanych w regularnych odstępach czasu, około jednego roku.

 

A. Wartości oporu cieplnego osadu 1/α0

Czynnik wymieniający ciepło σ 1/α0×104
m2×K/W
pary i gazy

para wodna
HCl (para)
pary węglowodorów niskowrzących
pary chlorowanych węglowodorów

ciecze

woda obiegowa fabryczna
węglowodory niskowrzące
węglowodory chlorowane
kwas solny

 

0,00
5,16
1,72
1,72

 

3,44÷5,16
1,72÷3,44
1,72
0,00

 

B. Obustronny opór cieplny σ 1/α0

Czynnik wymieniający ciepło σ 1/α0×104
m2×K/W
benzen-toluen 3,44
olej-ropa naftowa 10,32
nafta-ropa naftowa 5,16
woda destylowana-woda 5,44
roztwór K2PO4  (30%)-woda 3,44
roztwór cukru-para 6,02
olej-woda 6,88
aceton-kwas octowy 6,88
amoniak-woda (chłodnica kompresora) 12,90
nafta-para 34,40
olej gazowy-para 50,10
anilina-para 34,40
olej lekki-para 3,60
olej-olej 6,88
roztwór sody kaustycznej-woda 3,44
alkohol-para 3,44
spaliny-woda 8.60
n-propanol-woda (skraplacz) 5.16
butan-woda (skraplacz) 5,16
CS2-woda (skraplacz) 5,16
CO2 + H2O - woda (skraplacz) 8,60
nafta-para wodna 4,30
butan-para wodna 6,88÷10,32
olej gazowy-woda 8,60
tlen-woda 5,16
SO2-woda 17,20