[03-00] Ruch ciepła.

spis rozdziałów

[03-01]   Ciepło właściwe i współczynnik przewodzenia ciepła (ciała stałe)
[03-02] Materiały budowlane i ogniotrwałe
[03-03] Kamienie ogniotrwałe
[03-04] Materiały izolacyjne
[03-05] Ziemia okrzemkowa wypalona
[03-06] Ziemia okrzemkowa niewypalona
[03-07] Współczynnik przewodzenia ciepła niektórych gazów w zależności od temperatury
[03-08] Średnie molowe ciepło właściwe gazów w zależności od temperatury
[03-09] Współczynnik przewodzenia ciepła niektórych cieczy w zależności od temperatury
[03-10] Parametry fizyczne pary wodnej na linii nasycenia
[03-11] Parametry fizyczne wody
[03-12] Parametry fizyczne czynników chłodniczych
[03-13] Parametry fizyczne suchego powietrza przy ciśnieniu 9,81×104 N/m2
[03-14] Wartość Pr n dla par i gazów pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 100°C
[03-15] Dynamiczny współczynnik lepkości cieczy
[03-16] Współczynnik rozszerzalności objętościowej wody β
[03-17] Współczynnik rozszerzalności objętościowej cieczy β w temperaturze 20°C
[03-18] Napięcie powierzchniowe wody
[03-19] Napięcie powierzchniowe czynników chłodniczych
[03-20] Opory cieplne osadów
[03-21] Graniczne wartości współczynnika wnikania ciepła i współczynnika przenikania ciepła K w wymiennikach ciepła
[03-22] Liczba rur rozmieszczonych w dnach sitowych wymienników ciepła na bokach sześciokąta lub na obwodach kół koncentrycznych
[03-23] Wymiar rur stalowych bez szwu gwintowanych lekkich
[03-24] Wymiar rur stalowych bez szwu gwintowanych ciężkich