Dawniej http://wipos.p.lodz.pl/zylla/kody.html

Identyfikatory substancji chemicznych

Numer rejestru CAS

Numer Rejestru CAS zawiera do 10 cyfr podzielonych myślnikami na 3 grupy. Pierwsza część od lewej ma 2 do 7 cyfr; druga część ma 2 cyfry. Część końcowa jest cyfrą kontrolną.

Numer CAS może być wyrażony w postaci:

       Ni ... N4N3-N2N1-R

   gdzie R jest cyfrą kontrolną, a Ni jest kolejną cyfrą w numerze CAS.

Cyfra kontrolna jest obliczona ze wzoru:

       R = (i·Ni ... + 4·N4 + 3·N3 + 2·N2 + 1·N1) mod 10

Dla przykładu alkohol 2-chloroetylowy ma numer CAS "107-07-3". Sprawdzamy poprawność cyfry kontrolnej.

          (5·1 + 4·0 + 3·7 + 2·0 + 1·7) mod 10 = 33 mod 10 = 3

R (cyfra kontrolna) = 3

European Community number

Numer WE (European Community number - EC Number) jest unikalnym siedmiocyfrowym identyfikatorem przypisanym przez Komisję Europejską do substancji używanych na terenie Unii Europejskiej. Spis substancji składa się z trzech osobnych spisów: EINEC, ELINC i NLP. Numer WE może być zapisany w ogólnej formie jako NNN-NNN-R, gdzie R jest cyfrą kontrolną, a N są cyframi. Cyfra kontrolna jest obliczana podobnie jak dla numeru ISBN. Zgodnie z algorytmem cyfra kontrolna jest wynikiem dzielenia modulo 11 poniższej sumy.

       R = (1·N1 + 2·N2 + 3·N3 + 4·N4 + 5·N5 + 6·N6) mod 11

Gdy reszta modulo R jest równa 10, to wtedy ta kombinacja cyfr nie jest używana do numeru WE. Dla ilustracji numer WE deksametazonu jest 200-003-9.

       R = (1·2 + 2·0 + 3·0 + 4·0 + 5·0 + 6·3) mod 11 = 20 mod 11 = 9

Reszta modulo R równa się 9, jest więc cyfrą kontrolną.

Uwaga: W spisie ELINCS jest 181 numerów (zaczynających się od 4), dla których wynik obliczenia cyfry kontrolnej wynosi 10. Dla tych numerów przydzielono cyfrę kontrolną równą 1.

Index number

Numer indeksowy substancji (ang. Index number) zapisuje się w formie ABC-RST-VW-Y. ABC odpowiada liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka w najbardziej charakterystycznej grupie organicznej w molekule. RST jest kolejnym numerem substancji w grupie ABC. VW określa formę w jakiej substancja jest produkowana lub dostarczana na rynek. Y jest cyfrą kontrolną liczoną podobnie do 10-io cyfrowego numeru ISBN.

       R = (1·N1 + 2·N2 + 3·N3 + 4·N4 + 5·N5 + 6·N6 + 7·N7 + 8·N8) mod 11

Przykładowo tlenek węgla ma numer indeksowy 006-001-00-2.

       R = (1·0 + 2·0 + 3·6 + 4·0 + 5·0 + 6·1 + 7·0 + 8·0) mod 11 = 24 mod 11 = 2

Zgodnie z tym wzorem, cyfrą kontrolną jest 2.


Tak więc jedna substancja ma przydzielone wszystkie trzy numery.

Międzynarodowa terminologia
chemiczna
2,4,6-trinitrotoluene; TNT
tłumaczenie na język polski2,4,6-trinitrotoluen; TNT; trotyl
Numer indeksowy 609-008-00-4
Numer WE 204-289-6
Numer CAS 118-96-7ciąg dalszy


          Licznik = (od 22 grudnia 2013)
          ostatnie poprawki           zylla  @  wipos.p.lodz.pl

Valid HTML 4.01!