ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. Nr 85, poz. 785)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. (poz. 785)


 Załącznik nr 1

IDENTYFIKATORY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU

Ident. Nazwa oddziału wojewódzkiego
01Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 Załącznik nr 3

SPOSÓB BUDOWY NUMERU RECEPTY NADAWANEGO PRZEZ FUNDUSZ

Numer recepty jest zbudowany z dwudziestu cyfr, gdzie:

 1. dwie pierwsze cyfry stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. cyfry od trzeciej do osiemnastej są ustalane przez Fundusz;
 3. cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość:
  1. "5", "6", "7" lub "8" dla recept, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia,
  2. "9" dla recept, o których mowa w § 12 rozporządzenia;
 4. cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia.

 Załącznik nr 4

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO

Część I

 1. Identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg czternastu cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "2";
  2. cyfry od drugiej do dziesiątej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a lub § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia;
  3. cyfry od jedenastej do trzynastej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, a jeżeli nie jest ona określona - wartość "000";
  4. cyfra czternasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 2. Data wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, jest przedstawiana jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "4";
  2. cyfry od drugiej do piątej określają numer roku;
  3. cyfry szósta i siódma określają numer miesiąca w roku;
  4. cyfry ósma i dziewiąta określają numer dnia miesiąca;
  5. cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 3. Numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "3";
  2. cyfra druga ma wartość "0" dla numeru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia;
  3. cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer;
  4. cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 4. Dane, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "5";
  2. cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego załącznika;
  3. cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego załącznika;
  4. cyfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiątej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego załącznika;
  5. cyfra trzydziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "6";
  2. cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego załącznika;
  3. cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego załącznika;
  4. cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg osiemnastu cyfr, z których:
  1. cyfra pierwsza ma wartość "7";
  2. cyfry od drugiej do dziewiątej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego załącznika;
  3. cyfry od dziesiątej do siedemnastej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego załącznika;
  4. cyfra osiemnasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.
 7. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dwudziestu cyfr zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w postaci kodu kreskowego:
  1. "Przeplatany 2 z 5" (ITF), zgodnie z normą europejską CEN mającą status Polskiej Normy PN-EN 801: "Kody kreskowe - wymagania dotyczące symboliki 'Przeplatany 2 z 5'" lub
  2. "UCC/EAN-128" ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o wartości "90", zgodnie z normami europejskimi CEN mającymi status Polskich Norm: PN-EN 799: "Kody kreskowe - wymagania dotyczące symboliki 'Kod 128'" i PN-EN 1571: "Kody kreskowe - identyfikatory danych".

 Część II

ALGORYTM OBLICZANIA CYFRY KONTROLNEJ

Obliczanie cyfry kontrolnej odbywa się według następujących kroków:

 1. mnożenie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru (poza ostatnią, nieznaną jeszcze cyfrą kontrolną) przez odpowiednie wagi wynoszące: 1 dla cyfry pierwszej, 3 dla cyfry drugiej, 7 dla cyfry trzeciej, 9 dla cyfry czwartej, 1 dla cyfry piątej, 3 dla cyfry szóstej, 7 dla cyfry siódmej, 9 dla cyfry ósmej itd. cyklicznie;
 2. sumowanie uzyskanych iloczynów;
 3. wyznaczenie reszty z dzielenia całkowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10);
 4. uzyskana cyfra jest cyfrą kontrolną.

Wszystkie kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Rp.".Uwaga: powyższy algorytm pojawił się w Rozporządzeniu z dn. 20.11.2000 r. i co rok się powtarzał w kolejnych rozporządzeniach bez zmian. Niniejsze rozporządzenie było zmienione w 2004 roku, ale sposób obliczania cyfry kontrolnej nie zmienił się.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako źródło prawa.

REKLAMA


ciąg dalszy