26.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/37
Decyzja 2010/640/UE
http://utk.gov.pl/download/1/3962/2010640UE.pdf

ZAŁĄCZNIK P.3

ZASADY OBLICZANIA CYFRY KONTROLNEJ (CYFRA 12)

Cyfrę kontrolną oblicza się w następujący sposób:

 • dla cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) przyjmuje się do obliczeń ich wartoœć dziesiętną,
 • cyfry na miejscach nieparzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) mnoży się przez 2,
 • następnie oblicza się sumę wszystkich cyfr na pozycjach parzystych i wszystkich cyfr stanowiących iloczyny cząstkowe otrzymane dla pozycji nieparzystych,
 • bierze się cyfrę jednostek tak otrzymanej sumy,
 • cyfrę kontrolną stanowi liczba, która dodana do cyfry jednostek daje sumę 10; jeżeli cyfrą jednostek będzie zero, wówczas cyfra kontrolna będzie także zerem.

Przykłady

1

Niech numerem podstawowym będzie
Mnożnik

 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0
 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 0 
 

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 2.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 8, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 33 84 4796 100 - 8.


2

Niech numerem podstawowym będzie
Mnożnik

 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8
 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16 
 

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 0.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 0, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 31 51 3320 198 - 0.
ciąg dalszy


          Licznik = (od 22 grudnia 2013)
          ostatnie poprawki           zylla  @  wipos.p.lodz.pl

Valid HTML 4.01!