Suma lub cyfra kontrolna - cd.
nowe paszporty, dowody osobiste i rejestracyjne

Dane paszportu i dowodu według normy ISO/IEC 7501-1:1997

Trochę historii

Norma ISO/IEC 7501-1:1997 została zaakceptowana i jest stosowana przez wiele krajów a została wcześniej opracowana przez International Civil Aviation Organization, ICAO opracowała standardy dla dokumentów podróży czytanych maszynowo (Machine Readable Travel Documents - MRTD), w tym paszportów i wiz.
Taki dokument poprzez umieszczenie w dolnej części strony z danymi posiadacza strefy MRZ (Machine Readable Zone) zawierającej dwuliniowy napis krojem OCR-B umożliwia odczytanie danych posiadacza przy użyciu specjalnego skanera i przez to wydatnie skraca czas odczytu danych w paszporcie jednocześnie eliminując ryzyko błędów wynikłych z ręcznego przepisywania danych, a co za tym idzie - znacznie usprawniając odprawę pasażerów na lotniskach.

Standardy MRTD są zapisane na Doc 9303 Machine Readable Travel Documents 7th Edition, 2015 (Dokumenty podróży do odczytu maszynowego). Cały dokument 9303 składa się z kilku częsci:

Te i wcześniesze standardy ICAO zostały zaakceptowane przez International Standards Organization jako ISO/IEC 7501-1:1997, ISO/IEC 7501-2:1997, i ISO/IEC 7501-3:1997. Uwaga: normę poprawiono w roku 2005 (ISO/IEC 7501-3:2005),

Mimo, że można znaleźć normę ISO na stronie ISO to żeby ją mieć trzeba zapłacić powyżej 20 euro (34 franki). Jak się dłużej poszuka to można ściągnąć pdf z tą normą za darmo i otrzymuje się pojedynczą kartkę, na której napisano mniej więcej tyle: "Patrz dokument ICAO 9303".
Dokument ICAO 9303 zawiera więcej informacji o historii tej normy. Też trzeba było za niego zapłacić - $62. Teraz jest dostępna w częściach na stronach ICAO w kilku językach - polskiego brak.

Dokument MRTD ma na dole obszar czytania maszynowego (Machine Readable Zone - MRZ). Ten obszar to kilka linijek tekstu zapisanego czcionką OCR-B, rozmiar 1 co odpowiada wielkości około 14 punktów. Szczegóły tej czcionki są na stronie ISO Standard 1073-2:1976. Położenie MRZ na stronie dokumentu, rodzaj papieru itp szczegóły są w dokumencie ICAO 9303 i ISO 1831:1980.

Formaty dokumentu z polem przeznaczonym do odczytu maszynowego:

 • format ID1 (86 x 54 mm): trzy wiersze po 30 znaków umieszczone na odwrocie dokumentu. W Polsce na dowodzie osobistym.
 • format ID2 (105 x 74 mm): dwa wiersze po 36 znaków umieszczone na dole strony personalizacyjnej lub wizy.
 • format ID3 (125 x 88 mm): dwa wiersze po 44 znaki umieszczone na dole strony personalizacyjnej paszportu.

Pole MRZ umieszczone jest zawsze przy dolnej krawędzi dokumentu.


Kodowanie danych w paszportach

Polski paszport

Obecnie obowiązujcy druk paszportu został wprowadzony do użytku 1 czerwca 2001 roku.
Dokument ten spełnia wymogi normy ICAO 9303.
Paszport ma postać książeczki o wymiarach 88 x 125 mm, o zaokrąglonych narożnikach. Składa się z 32 stron wewnętrznych, tzw. wizowych, oraz dodatkowej kartki, tzw. personalizacyjnej. Kartki paszportu są zszyte dwukolorową nicią introligatorską, aktywną w świetle UV. Elementem łączącym trwale kartki z okładką jest wyklejka. Okładka paszportu w kolorze bordowym ma elementy tłoczone złotą folią – w centralnej części godło Polski, powyżej napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, poniżej napis PASZPORT.

Od 1 stycznia 2006 wprowadzono nowy wzór paszportu, z zaznaczeniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od dnia 28 sierpnia 2006 wydawane są paszporty zawierające dane biometryczne zapisane w warstwie elektronicznej. Paszporty te oznaczone są dodatkowym symbolem. symbol

Numery paszportów składają się z dwóch liter i siedmiu cyfr. W paszportach wydawanych po 2001 rozpoczęto serię AA, w której jedna z cyfr jest cyfrą kontrolną. Od 28 czerwca 2009 zaczęto wydawać biometryczne paszporty serii EA z odciskami palców zapisanymi w chipie RFID wtopionym w okładce paszportu. Antenka podłączona do chipu biometrycznego jest zatopiona w tylnej części okładki.

paszport

Urzędniczka przy wydawaniu nowego paszportu unieważnia stary przez przedziurkowanie wszystkich kartek i okładki oraz przecięcie tylnej okładki od dołu do połowy wysokości.

Zabezpieczenia paszportu i dowodów osobistych są opisane na stronach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Obszar MRZ w paszportach

example of Czech passport strona personalizacji polskiego paszportu
Uwaga: dane w tym paszporcie są błędne. Data urodzenia jest inna niż w numerze PESEL. Nr paszportu jest błędny - zła cyfra kontrolna, itd. itp.

W pasku do odczytu maszynowego są dwie linie. Każda linia ma długość 44 znaków. Nie ma w nich pustych miejsc (spacji); tam gdzie spacja jest potrzebna używa się znaku wypełniającego < (znak mniejszości).

przykład - dane wymyślone
P<POLCURUS<BACHLEDA<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<<<<
AB12345671POL8001232F1201239<<<<<<<<<<<<<<02

Oto pola w obszarze MRZ:

Ptiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
#########CbbbYYMMDDCsyymmddCppppppppppppppCX
Uwagi ogólne

Wszystkie pola są dopełniane znakiem mniejszości (<) do żądanej długości. W MRZ nie stosuje się spacji. Dopuszczalne są jedynie litery od A do Z, cyfry od 0 do 9, i znak wypełnienia <. Niektóre znaki diakrytyczne - takie jak umlauty - są zamieniane dwuznaki np.
(Ä = AE) (Æ = AE) (Ö = OE) (Ü = UE) (ß = SS)

P - paszport

Pierwsza litera "P", oznacza paszport.
"I" oznacza dowód osobisty lub jego odpowiednik czyli ID card,
"IK" oznacza kartę stałego pobytu,
a "DR" w Polsce oznacza dowód rejestracyjny pojazdu.

t - typ paszportu

Drugi znak może być przypisany przez kraj wydający paszport do rozróżnienia typów paszportów - jeśli nie określono to stosuje się znak <.
W Polsce wydaje się paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe MSZ i tymczasowe.

kodkod państwarodzaj dokumentu
P<POLpaszport zwykły (PO)
PPPOLdokument podróży dla cudzoziemca (PP) seria PP
PCPOLdokument podróży dla cudzoziemca (PC) seria GP
PDPOLpaszport dyplomatyczny (seria DD)
PTPOLpaszport tymczasowy (seria PZ)
PSPOLpaszport służbowy MSZ (seria CC)
I<POLdowód osobisty zwykły (ID)
DRPOLdowód rejestracyjny

W zwykłym polskim paszporcie pole to nie jest użyte.

iii - państwo lub organizacja wydająca

Trzyznakowy skrót nazwy państwa wydającego paszport. Patrz tablica kodów.

W przykładzie powyżej kod państwa jest POL.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn - Nazwisko i imię

Pole to zawiera nazwisko i imiona właściciela paszportu zapisane w postaci
"NAZWISKO<<PIERWSZE<IMIE<KOLEJNE<IMIONA<".
Nazwisko i imiona są napisane wielkimi literami. Spacje lub znaki przestankowe, takie jak myślniki, są zamienione na znak <. Na początku jest nazwisko oddzielone dwoma znakami << od imion, które są oddzielone od siebie pojedynczym znakiem <. Znak < dopełnia pole do długości 39 znaków.
Uwaga: w poprzedniej serii paszportów (BM) na pierwsze imię przeznaczono 12 miejsc; więc między pierwszym a drugim imieniem było kilka znaków <

Dodatki do nazwiska takie jak Jr, Sr, II, III itd są kodowane jako część nazwiska bez znaków przestankowych.

Jeśli nazwisko jest zbyt długie to zapisuje się najważniejsze człony nazwiska. Jeśli to konieczne to imiona mogą być skracane.

W przykładzie imię Anny jest Gąsienica Curuś, pierwsze i drugie imię to Anna i Maria. Imię i nazwisko są zapisane jako

GASIENICA<CURUS<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<<<
lub w serii BM
GASIENICA<CURUS<<ANNA<<<<<<<<MARIA<<<<<
######### - numer paszportu

Jest to numer paszportu jaki został nadany przez kraj wystawiający. Każdy kraj może nadawać numery według dowolnego systemu. Jeżeli numer zawiera znaki nieliterowe i niecyfrowe to są one zastępowane znakiem <.
Uwaga: W Polsce numery paszportów serii BM wydawanych od 1997 do 2001r. nie posiadały cyfry kontrolnej. Nowe paszporty serii zaczynającej się od AA i 7 cyfr mają cyfrę kontrolną, która obejmuje dwie litery i 6 cyfr. Współczynniki wagowe są takie jak w numerze PESEL ale w innej kolejności.

C - cyfra kontrolna

Cyfry kontrolne dotyczą poprzedniego pola. Tak więc, pierwsza cyfra kontrolna dotyczy numeru paszportu, następna dotyczy daty urodzenia, następna daty ważności i następna numeru osobistego (odpowiednika PESEL).
Cyfra kontrolna obliczona jest według algorytmu.

bbb - narodowość - obywatelstwo

Kod państwa. Kod jest zwykle trzyliterowy (POL dla Polski, USA dla Stanów Zjednoczonych, RUS dla Rosji, ale pojedyncze "D" dla Niemiec). Kody państw są zawarte w tabeli kodów.

YYMMDD - data urodzenia

Data urodzenia właściciela paszportu w formacie YYMMDD. Rok jest obcięty do dwóch cyfr. Jednocyfrowe numery dni miesięcy lub dni są uzupełniane cyfrą 0.

W przykładzie Anna urodziła się 2 sierpnia 2001. Co zapisane jest jako "010802".

s - płeć

Płeć właściciela paszportu, M dla mężczyzn, F dla kobiet, a < dla płci nieokreślonej :).

Anna Maria jest dziewczyną, więc "F".

yymmdd - data ważności paszportu

Data ważności paszportu w formaciie YYMMDD (YY - rok obcięty do dwóch cyfr. Jednocyfrowe liczby miesięcy i dni są uzupełniane cyfrą 0 by tworzyć zapis dwucyfrowy.

Paszport Marii Anny jest ważny do 23 stycznia 2012 roku co jest kodowane jako "120123".

pppppppppppppp - numer osobisty (Personal Number)

To pole może być użyte dowolnie przez kraj wydający paszport.
Teoretycznie w Polsce mógłby to być numer PESEL. W starszych paszportach pole to nie było użyte, mimo że w paszporcie numer PESEL był wpisany.

Numer PESEL Anny Marii nie jest używany w polskim paszporcie więc pole wypełnione jest znakami: "<<<<<<<<<<<<<<".

Pole jest niewypełnone więc jego cyfra kontrolna obliczana jako 0 i zapisywana jako 0.

X - końcowa cyfra kontrolna

Jest to cyfra kontrolna obejmująca w drugiej linii znaki 1 do 10, 14 do 20, i 22 do 43. Tak więc narodowość i płeć nie są uwzględniane w tej cyfrze.
Cyfra kontrolna jest obliczana zgodnie z poniższym algorytmem.

Obliczenia cyfry kontrolnej

Po pierwsze rozbijamy dane na szereg liter i cyfr.

Następnie zamieniamy litery na liczby. Kolejne litery od A do Z mają przypisane odpowienio liczby od 10 do 35. Znak < jest kodowany jako 0.

  < A B C D E F G H I J K L M 
  0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

   N O P Q R S T U V W X Y Z
   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ze względu na późniejsze obliczenia, równie dobrze można przypisać literom A do Z liczby od 0 do 25 - nie będzie to miało wpływu na wynik obliczeń cyfry kontrolnej.

Mnożymy każdą liczbę przez odpowiednią wagę. Pierwsza od lewej liczba jest mnożona przez 7, następna przez 3, i kolejna przez 1. Kolejna znowu przez 7, 3, 1 itd.

Dodajemy wyniki i dzielimy całkowicie przez 10. Reszta z dzielenia jest cyfrą kontrolną.

W specjalnym przypadku gdy jakieś pole jest nieużywane (czyli jest wypełnione znakiem <) wtedy cyfra kontrolna danego pola może być zamieniona na znak <.

Przykład obliczenia dla numeru AB1234:

Dane:   A  B  1  2  3  4  <  <  < 
Wartości: 10  11  1  2  3  4  0  0  0 
Wagi:   7  3  1  7  3  1  7  3  1 
Iloczyny: 70  33  1  14  9  4  0  0  0 
Suma:   70 + 33 + 1 + 14 + 9 + 4 + 0 + 0 + 0 = 131 

Reszta z dzielenia 131 MOD 10 = 1.

Przykład obliczenia cyfry kontrolnej dla daty urodzenia 27 lipca 1952.

Data:   5  2  0  7  2  7
Wagi:   7  3  1  7  3  1
Iloczyny: 35  6  0  49  6  7
Suma:   35 + 6 + 0 + 49 + 6 + 7 = 103

Reszta z dzielenia 103 MOD 10 = 3

Przykład obliczenia końcowej cyfry kontrolnej
- pola narodowość i płeć pomijamy, a pozostałe dane z drugiej linii MRZ ustawiamy obok siebie włączając obliczone dla pól cyfry kontrolne.

Dane:   A B 1 2 3 4 5 6 7 1 8 0 0 1 2 3 2 1 2 0 1 2 3 9 <<<<<<<<<<<<<<0
Wartości: 10 11 1 2 3 4 5 6 7 1 8 0 0 1 2 3 2 1 2 0 1 2 3 9 000000000000000
Wagi:   7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 731731731731731
Iloczyny: 0 3 1 4 9 4 5 8 7 7 4 0 0 3 2 1 6 1 4 0 1 4 9 9 000000000000000
Suma:   0 +3+1+4+9+4+5+8+7+7+4+0+0+3+2+1+6+1+4+0+1+4+9+9+000000000000000

Dla skrócenia zapisu przykładu w iloczynach podajemy tylko obliczoną 
liczbę jednostek. 11*3=33 zapisujemy jako 11*3= 3
Reszta z dzielenia 92 MOD 10 = 2
Do obliczeń można wykorzystać poniższy formularz
 Weryfikator danych wg. ICAO 9303 © R.J.Żyłła
( 2000-2020 )
wpisz identyfikator


    

wynik sprawdzenia/obliczenia cyfry kontrolnej: 


komentarz : 

Państwo - organizacja

Tabela jest używana do państwa wydającego paszport i do narodowości. Jako kod narodowości przyjmuje się kod kraju urodzenia danej osoby. Jeżeli kod jest krótszy od trzech liter to jest uzupełniana znakiem < do długości 3.

Lista kodów państw i narodowości opiera się o ISO 3166, ale nie jest w pełni z nią zgodna. Sekcja statystyki ONZ podaje listę kodów ISO-3166 alpha-3.

Patrz także:
- Paszporty w Unii Europejskiej strona po angielsku.
- Paszporty biometryczne strona po angielsku
- Nowy polski paszport w odciskami palców strona po angielsku
- Odciski palców do paszportu biometrycznego ulotka MSWIAREKLAMA

Paszporty - cyfra kontrolna w serii i numerze.

W numerze i serii paszportu zastosowano cyfrę kontrolną. Nietypowo cyfra kontrolna nie jest na końcu numeru, ale na początku. Seria paszportu też wchodzi do obliczenia cyfry kontrolnej w taki sam sposób jak określa to norma ISO/IEC 7501-1:1997.

Cyfrom przypisujemi ich wartość. Literom przypisujemy liczby:

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Przykład sprawdzenia dla paszportu EH0123456

Dane:    E  H  0  1  2  3  4  5  6
Wartości: 14  17  0  1  2  3  4  5  6
Wagi:    7  3  9  1  7  3  1  7  3
Iloczyny: 98  51  0  1 14  9  4 35 18
Sumowanie: 98 + 51 + 0 + 1 +14 + 9 + 4 +35 +18 = 230

Reszta z dzielenia 230 MOD 10 = 0

Reszta z dzielenia równa 0 (zero) świadczy o formalnej poprawności serii i numeru.

Wagami mogą być także dopełnienia powyższych wag do 10 czyli:

stare wagi:  7  3  9  1  7  3  1  7  3
dopełnienie: 3  7  1  9  3  7  9  3  7

a także stare wagi pomnożone przez 3 i dzielone modulo 10 oraz ich dopełnienia

stare wagi:  7  3  9  1  7  3  1  7  3
iloczyn x 3: 21  9  27  3  21  9  3  21  9
modulo 10:  1  9  7  3  1  9  3  1  9
dopełnienie: 9  1  3  7  9  1  7  9  1

Obliczanie cyfry kontrolnej numeru paszportu

Algorytm obliczenia cyfry kontrolnej dla serii AB i numeru kolejnego 123456

Dane:    A  B  ?  1  2  3  4  5  6
Wartości:  10  11  ?  1  2  3  4  5  6
Wagi:    7  3     1  7  3  1  7  3
Iloczyny:  70  33     1  14  9  4  35  18
Sumowanie: 70 + 33 +    1 + 14 + 9 + 4 + 35 + 18 = 184

Reszta z dzielenia 184 MOD 10 = 4

Reszta z dzielenia stanowi cyfrę kontrolną i umieszczamy ją za literami serii
AB 4 123456REKLAMA

Kodowanie danych w Dowodzie Osobistym

Nowy wzór dowodu osobistego obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku. Dokument ma postać wielowarstwowej karty poliwęglanowej o wymiarach 86 x 54 mm, zawierającej podstawowe informacje o jej posiadaczu, dacie wydania, organie wydającym i terminie ważności. Informacje zapisane są zarówno w sposób jawny, jak i zakodowany.

dwie strony Dowodu Osobistego RP - wzór

Uwaga: dane w tej próbce dowodu osobistego są świadomie podane błędne.
Na przykład cyfra kontrolna numeru PESEL jest błędna.
Miejsce zamieszkania Łeba, Al. Niepodległości 146.
Ale w Łebie nie ma takiej ulicy. :-)
Seria numeru dowodu ABA nie pasuje do daty wydania 22.08.2002
Seria ABA pasuje bardziej do daty 22.03.2002
Zdjęcie jest niezgodne z instrukcją.


Obszar MRZ w Dowodzie Osobistym

W pasku do odczytu maszynowego są trzy linie. Każda linia ma długość 30 znaków. Nie ma w nich pustych miejsc (spacji); tam gdzie spacja jest potrzebna używa się znaku wypełniającego < (znak mniejszości).

przykład - dane wymyślone
I<POLABA1234568<<<<<<<<<<<<<<< 8001232F1201239POL<<<<<<<<<<<4 CURUS<BACHLEDA<<ANNA<MARIA<<<<

Oto pola w obszarze MRZ dla Dowodu Osobistego:

Itiii#########C???????????????
YYMMDDCsyymmddCbbbpppppppppppX
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Uwaga: nie wiem na co zarezerwowano pola oznaczone ???????????????. Teoretycznie ppppppppppp zawiera miejsce na "Personal Number", ale ma tylko 11 miejsc i do niego nie możnaby stosować cyfry kontrolnej tak jak dla innych pól numerycznych. Z drugiej strony PESEL sam ma już cyfrę kontrolną i nie jest konieczna kolejna cyfra kontrolna.
Uwaga2: W dowodach wydawanych od 1 marca 2015 w to pole wpisuje się numer PESEL.

I - Dowód Osobisty (ID card)

Pierwsza litera "P", oznacza paszport.
"I" oznacza dowód osobisty lub jego odpowiednik czyli ID card,
a "DR" w Polsce oznacza dowód rejestracyjny pojazdu.

kodkod państwarodzaj dokumentu
I<POLdowód osobisty zwykły (ID)
IOPOLpolski dowód tożsamości cudzoziemca
IZPOLtymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
ISPOLkarta pobytu stałego (stare)
IKPOLkarta pobytu
IEPOLkarta pobytu obywatela UE
IMPOLkarta małego ruchu granicznego
KPPOLkarta Polaka
DRPOLdowód rejestracyjny
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn - Nazwisko i imię

Pole to zawiera nazwisko i imiona właściciela dowodu zapisane w postaci
"NAZWISKO<<PIERWSZE<IMIE<KOLEJNE<IMIONA<".
Nazwisko i imiona są napisane wielkimi literami. Spacje lub znaki przestankowe takie jak myślniki są zamienione na znak <. Na początku jest nazwisko oddzielone dwoma znakami << od imion, które są oddzielone od siebie pojedynczym znakiem <. Znak < dopełnia pole do długości 30 znaków.

W przykładzie nazwisko Anny jest Gąsienica Curuś, pierwsze i drugie imię to Anna i Maria.

Przykład obliczenia cyfry kontrolnej pola alfanumerycznego
Dane:   A  B  A  1  2  3  4  5  6 
Wartości: 10  11  10  1  2  3  4  5  6 
Wagi:   7  3  1  7  3  1  7  3  1 
Iloczyny: 70  33  10  7  6  3 28 15  6 
Suma:   70 + 33 + 10 + 7 + 6 + 3 +28 +15 + 6 = 178
Reszta z dzielenia 178 MOD 10 = 8
Przykład obliczenia końcowej cyfry kontrolnej

Pola narodowość i płeć pomijamy, a pozostałe cyfry z pierwszej i drugiej linii MRZ ustawiamy obok siebie uwzględniając cyfry kontrolne obliczone dla pól.

Dane:   A B A 1 2 3 4 5 6 8 8 0 0 1 2 3 2 1 2 0 1 2 3 9
Wartości: 10 11 10 1 2 3 4 5 6 8 8 0 0 1 2 3 2 1 2 0 1 2 3 9 
Wagi:   7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 
Iloczyny: 0 3 0 7 6 3 8 5 6 6 4 0 0 3 2 1 6 1 4 0 1 4 9 9
Suma:   0 +3 +0+7+6+3+8+5+6+6+4+0+0+3+2+1+6+1+4+0+1+4+9+9 = 88

Dla skrócenia zapisu przykładu w iloczynach podajemy tylko obliczoną 
liczbę jednostek. 11*3=33 zapisujemy jako (11*3) MOD 10 = 3
Reszta z dzielenia 88 MOD 10 = 8

W roku 2019 jeden z czytelników zwrócił uwagę, że dla dowodów osobistych wydanych po 1 marca 2015 (seria C) i do 1 marca 2019 (seria D) w drugiej linii MRZ dodano numer PESEL i że obliczanie końcowej cyfry kontrolnej według powyższego opisu się nie zgadza.
Istotnie tak jest. Aktualnie do obliczenia końcowej cyfry kontrolnej trzeba wziąć kolejno: numer dowodu wraz z cyfrą kontrolną tego pola, cyfry z pola data urodzenia z cyfrą kontrolną, cyfry z pola data ważności wraz z cyfrą kontrolną, numer PESEL (11 cyfr). Ciąg cyfr można wstawić do Formularza i obliczyć końcową cyfrę kontrolną.

Przykładowy MRZ w dowodzie osobistym

I<POLCAS0012340<<<<<<<<<<<<<<< 8001232M2507239POL800123024622 BACHLEDA<CURUS<<ALICJA<<<<<<<<

Do obliczenia końcowej cyfry kontrolnej zestawiamy taki ciąg cyfr
CAS00123408001232250723980012302462,
wstawiamy do Formularza i wybieramy [Oblicz cyfrę kontrolną]. Wychodzi 2?

Dowód Osobisty - cyfra kontrolna w serii i numerze.

Jako ciekawostkę można podać, że w samym numerze i serii dowodu osobistego zastosowano cyfrę kontrolną. Dla zmyłki cyfra kontrolna nie jest na końcu numeru, ale na początku. Seria dowodu też wchodzi do obliczenia cyfry kontrolnej w taki sam sposób jak określa to norma ISO/IEC 7501-1:1997.

Literom można przypisać liczby:

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Przykład sprawdzenia dla dowodu osobistego ABS123456

Dane:    A  B  S  1  2  3  4  5  6
Wartości: 10  11  28  1  2  3  4  5  6
Wagi:    7  3  1  9  7  3  1  7  3
Iloczyny: 70  33  28  9 14  9  4 35 18
Sumowanie: 70 + 33 + 28  9 +14 + 9 + 4 +35 +18 = 220

Reszta z dzielenia 220 MOD 10 = 0

Reszta z dzielenia równa 0 (zero) świadczy o poprawności serii i numeru.

Wagami mogą być także dopełnienia powyższych wag do 10 czyli:

stare wagi:  7  3  1  9  7  3  1  7  3
dopełnienie: 3  7  9  1  3  7  9  3  7

a także stare wagi pomnożone przez 3 i dzielone modulo 10 oraz ich dopełnienia

stare wagi:  7  3  1  9  7  3  1  7  3
  wagi x 3: 21  9  3  27  21  9  3  21  9
modulo 10:  1  9  3  7  1  9  3  1  9
dopełnienie: 9  1  7  3  9  1  7  9  1

Obliczanie cyfry kontrolnej numeru dowodu osobistego

Algorytm obliczenia cyfry kontrolnej dla serii ABS i numeru kolejnego 23456

Dane:    A  B  S    2  3  4  5  6
Wartości:  10  11  28    2  3  4  5  6
Wagi:    7  3  1    7  3  1  7  3
Iloczyny:  70  33  28   14  9  4  35  18
Sumowanie: 70 + 33 + 28  + 14 + 9 + 4 + 35 + 18 = 211

Reszta z dzielenia 211 MOD 10 = 1

Reszta z dzielenia stanowi cyfrę kontrolną i umieszczamy ją za literami serii
ABS 1 23456


Dowód Osobisty - weryfikacja serii i daty wydania.

Podczas weryfikacji poprawności danych dowodu osobistego oprócz cyfry kontrolnej można zweryfikować także serię i datę wydania.
Data wydania to data personalizacji czyli nanoszenia danych konkretnej osoby w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA na formularzu wyprodukowanym w PWPW.
W literach serii nie używa się liter 'O' i 'Q'. Jeżeli więc ktoś poda takie litery w serii to z pewnością dane są błędne.
Biorąc pod uwagę liczbę wydawanych dowodów i kolejność nadawania liter serii - AAA, AAB, AAC, ... AKL, AKM, AKN, .. itd. dowód o serii ABC nie był z pewnością wydany w roku 2007. Podobnie nie należało się spodziewać dowodu serii BAA przed rokiem 2015.
Przed wyczerpaniem puli serii A, pomijając serię B, w marcu 2015 wprowadzono dowody serii C zaczynające się od CAA. W marcu 2019 wprowadzono dowody serii D zaczynające się od DAA. Wygląd dowodu osobistego dostosowano do zaleceń normy ICAO.

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdują się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Oprócz tego numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN, który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart. Rewers dokumentu zawiera numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe, oraz imiona jego rodziców, data wydania dokumentu, organ wydajšcy i numer dowodu.

Zmiana rozmieszczenia pól stałych w warstwie graficznej dostosowuje dokument do norm określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303. Zalecenia ICAO określają między innymi wymiary i zasady rozmieszczenia na dokumentach danych osobowych i danych dokumentu.

Na wykresie poniżej podano zależność serii od daty wydania.

Serie wydawanych Dowodów Osobistych w latach 2001-2019
Uwaga: możesz wpisać swoje dane, tzn. litery serii i datę wydania, w formularzu i umieścić je na tym wykresie.


Liczba wydawanych Dowodów Osobistych w latach 2001-2021
Liczba wydawanych Dowodów Osobistych w latach 2001-2021.
Uwaga: możesz wpisać swoje dane, tzn. litery serii i datę wydania, w formularzu i umieścić je na tym wykresie.

Dowód rejestracyjny pojazdu

rozdział w opracowaniu

Jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu, zawierającym jego dane techniczne oraz dane personalne jego właściciela.

Wydawany od 1 października 2004 roku dowód rejestracyjny odpowiada wymogom niedawno znowelizowanej dyrektywy Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Nowy dowód jest drukowany i centralnie personalizowany na terenie Wytwórni Papierów Wartościowych, co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa dokumentu. Pozwala na wyeliminowanie kradzieży blankietów z urzędu i ich fałszowanie.

Wzór dowodu rejestracyjnego pojazdu
Uwaga: zapis MRZ w lewej części dowodu rejestracyjnego może nie odpowiadać w tym przykładzie treści innych rubryk.
Także same dane są niezgodne ze sobą.
Numer rejestracyjny DMI1PNK nie mógł być wydany w Warszawie bo DMI oznacza powiat milicki .
Data wydania dowodu nie pasuje do numeru dowodu DR/AAA 0000000.
Cyfry kontrolne są błędnie obliczone.

Oto pola w obszarze MRZ dla przyczepy:

    DRPOLiiiiddddddddddvvvvvvvvvvvvvvvvvCX
    ########CppppppppppppppnnnniiiiiiiiiiY

DR - kod dla Dowodu Rejestracyjnego

POL - trzyznakowy skrót nazwy państwa wydającego dokument. Patrz tablica kodów.

iiii - czteroznakowy kod GUS jednostki wydającej dokument. Dwie pierwsze cyfry oznaczają numer województwa, a pozostałe numer powiatu. 1061 to m.Łódź, a 2261 to m.Gdańsk, 1465058 Dzielnica Mokotów w Warszawie

W dowodzie rejestracyjnym samochodu są trzy linie MRZ.

dddddddddd - seria i numer Dowodu Rejestracyjnego - trzy litery i siedem cyfr. Serie zaczynając od DR/BAA były wydawane w kolejnych latach.

20042005200620072008200920102011201220132014 
BAA BAB BAC BAD BAE BAF BAG BAH BAI BAJ BAKitd.

Według moich testów numer ten nie zawiera cyfry kontrolnej.

vvvvvvvvvvvvvvvvv - numer VIN (Vehicle Identification Number) 17. znakowy nr nadwozia. Numer VIN zawiera w sobie kod marki pojazdu, model, rok produkcji i inne dane, w tym numer seryjny modelu. W sieci jest VIN checker, który dekoduje te dane. Niestety baza programu jest niepełna.

C - cyfra kontrolna numeru VIN - wg. algorytmu.

X - cyfra kontrolna pierwszej linii - wg. algorytmu.

######## - numer rejestracyjny (tablice rejestracyjne)

C - cyfra kontrolna pola numeru rejestracyjnego - wg. algorytmu.

pppppppppppppp - numer PESEL (11 cyfr) lub REGON (9 lub 14 cyfr) właściciela pojazdu. W przypadku numeru PESEL za numerem występuje <<<

nnnniiiiiiiiii - kod ITS (z katalogu Instytutu Transportu Samochodowego).
Część nnnn oznacza kod marki pojazdu.
Starsze pojazdy wyprodukowane przed 1999r. (wprowadzono obowiązek przedstawienia przy rejestracji świadectwa homologacji) nie mają kodu ITS w Dowodzie Rejestracyjnym.

Y - cyfra kontrolna drugiej linii - wg. algorytmu.
Przykłady
kodmarka kodmarka
0002Ferrari 0111Honda
0003Aston Martin0202Daewoo
0005Bentley 0203Jeep
0006Lotus 0212Polski Fiat
0009Rolls-Royce 0216BMW
0012Lamborghini 0217Volkswagen
0013Maserati 0218Ford
0102Junak 0224Opel
0107SHL 0226Renault
0108WFM 0250Rover
0109WSK 0258SEAT
0121Sokół 0262Mazda
0263Mitsubishi
0264Nissan
0399FSO-Warszawa0265Toyota
1383FSO 0267Porsche
opis do uzupełnienia


Niektóre zabezpieczenia dowodów rejestracyjnych opisano na stronie PWPW.

 • Znak wodny - element zabezpieczający obserwowany w świetle przechodzącym.
 • Rysunek w świetle UV na stronie tylnej dokumentu.
 • Zabezpieczenia chemiczne ujawniające się pod wpływem działania na dokument odczynnikami chemicznymi.
 • Efekt kątowy - litery PL RP PL obserwowane przy odpowiednim kącie obserwacji

Litery w numerze rejestracyjnym pojazdów nadaje się według tabeli, zgodnie z podziałem terytorialnym.


Następne ciekawostki:

 • numery ksiąg wieczystych prowadzanych w systemie elektronicznym, tzw. Nowa Księga Wieczysta, też zawierają cyfrę kontrolną. Wagi takie jak w Dowodach Osobistych i Paszportach ale w innej kolejności. Zamienniki liter A-Z trochę zmienione w porównaniu z Paszportami.
  Patrz Weryfikacja Numeru Księgi Wieczystej

 • Numer na stemplu lekarza i dentysty też zawiera cyfrę kontrolną.
  Patrz Weryfikacja Numeru Prawa Wykonywania Zawodu LekarzaREKLAMA


ciąg dalszy


          od sierpnia 2006
          ostatnie poprawki maj 2019

Valid HTML 4.01!