http://wipos.p.lodz.pl/zylla/kody.html

Identyfikatory kontenerów

Identyfikator kontenera składa się z czterech wielkich liter alfabetu łacińskiego i siedmiu cyfr, z których ostatnia jest cyfrą kontrolną.

Zasady obliczania cyfry kontrolnej

Cyfrę kontrolną oblicza się w następujący sposób:

 • Zamienia się litery na liczby według tabeli,
 • mnoży się liczby przez wagi zależnie od pozycji w identyfikatorze,
 • następnie oblicza się sumę wszystkich iloczynów,
 • sumę dzieli się modulo 11,
 • cyfrę kontrolną stanowi otrzymana cyfra - jeżeli wynik dzielenia modulo wynosi 10 to przyjmuje się, że cyfra kontrolna = 0.

Przykłady: MSKU2666542,   POCU0301243
błędny CRXU1170874 (pomylono literę V i U)


Znaki  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I
Liczby  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 12 13 14 15 16 17 18 19 

Znaki   J K L M N O P Q R S  T U V W X Y Z
Liczby  20 21 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 34 35 36 37 38

Wagi   1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 1

Przykład obliczeniowy:

Identyfikator  A  B  C  D  0  1  2  3  4  5  3
Jako liczby  10  12  13  14  0  1  2  3  4  5
Wagi      1  2  4  8  16  32  64 128 256 512 1024  
Iloczyny    10  24  52 112  0  32 128 384 1024 2560 

Suma   = 4326       4326 MOD 11 = 3  jest cyfrą kontrolną

Przyjęto zasadę, że jeśli przy nadawaniu numeru cyfra kontrolna wyjdzie 10, to taki numer jest pomijany.
Zgodnie z tą zasadą cyfra kontrolna nigdy nie powinna wyjść 10.

Jednakże niektóre firmy nadają swoim kontenerom identyfikatory niezgodne z tą zasadą i cyfra kontrolna wychodzi 10. Wtedy należy przyjąć, że cyfra kontrolna = 0ciąg dalszy


          Licznik = (od 22 grudnia 2013)
          ostatnie poprawki           zylla  @  wipos.p.lodz.pl

Valid HTML 4.01!