http://wipos.p.lodz.pl/zylla/kody.html

Identyfikatory Nowej Księgi Wieczystej

Identyfikator NKW składa się z trzech grup znaków oddzielonych znakiem ukośnika.

W pierwszej czteroznakowej grupie są dwie litery cyfra i litera. Dwie pierwsze litery są przypisane do rejonów działania Sądów Okręgowych - podział ten nie pokrywa się z aktualnym podziałem administracyjnym kraju na województwa. Czwarty znak jest przypisany do Sądu Rejonowego. Cyfra na trzeciej pozycji wynosi zwykle 1. Jeżeli jest 2 lub inna cyfra to może oznaczać wydział zamiejscowy sądu rejonowego lub numer przypisany do dzielnicy np. w Warszawie.

W drugiej grupie jest osiem cyfr z wiodącymi zerami. Jest to numer kolejny w danym Sądzie Wieczystoksięgowym.

Ostatnia grupa składa się tylko z jednej cyfry i jest to cyfra kontrolna obliczana wg algorytmu poniżej.

Zasady obliczania cyfry kontrolnej

Cyfrę kontrolną oblicza się w następujący sposób:

 • Zamienia się litery na liczby według tabeli,
 • mnoży się liczby przez wagi zależnie od pozycji w identyfikatorze,
 • następnie oblicza się sumę wszystkich iloczynów,
 • sumę dzieli się modulo 10,
 • otrzymana cyfra jest cyfrą kontrolną.

Przykład: KA1S/00012345/6 


Znaki  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X A B C D E F
Liczby  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Znaki  G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Liczby 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Wagi   1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 

Przykład obliczeniowy - wzięto prawidłowy identyfikator nieistniejącej działki:

Identyfikator  K  A  1  S  0  0  0  1  2  3  4  5
Jako liczby  21 11  1 28  0  0  0  1  2  3  4  5
Wagi      1  3  7  1  3  7  1  3  7  1  3  7
Iloczyny    21 33  7 28  0  0  0  3 14  3 12 35

Suma iloczynów = 156 -> 156 MOD 10 = 6  jest cyfrą kontrolną

Weryfikator cyfry kontrolnej i kodu sądu w identyfikatorze księgi wieczystej.ciąg dalszy


          Licznik = (od 22 grudnia 2013)
          ostatnie poprawki           zylla  @  wipos.p.lodz.pl

Valid HTML 4.01!