[04-00] Stężanie roztworów.

spis rozdziałów

[04-01]  Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (według temperatury)
[04-02] Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (wedlug cisnienia)
[04-03] Gestosc wody
[04-04] Gęstość wodnych roztworów gliceryny
[04-05] Gestość wodnych roztworów Na
[04-06] Gestość wodnych roztworów NaOH
[04-07] Gęstość wodnych roztworów KOH
[04-08] Gęstość wodnych roztworów sacharozy w różnych temperaturach
[04-09] Gestość wodnych roztworów NH4NO3 w różnych temperaturach
[04-10] Gestość wodnych roztworów NH4NO3 w 20°C
[04-11] Temperatura wrzenia wodnych roztworów NH4NO3 w zaleznosci od steżenia
[04-12] Temperatura wrzenia roztworów wodnych niektórych zwiazków nieorganicznych pod ciśnieniem atmosferycznym w zaleznosci od stezenia
[04-13] Temperatury wrzenia wodnych roztworów niektórych soli nieorganicznych pod ciśnieniem atmosferycznym
[04-14] Cieplo wlasciwe Cp niektórych zwiazków nieorganicznych w zaleznosci od temperatury
[04-15] Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla roztworów wodnych substancji nieorganicznych
[04-16] Współczynniki przewodzenia ciepła λ wodnych roztworów sacharozy
[04-17] Ciepło molowe i ciepło właściwe sacharozy krystalicznej
[04-18] Współczynnik przewodzenia ciepła λ sacharozy krystalicznej
[04-19] Ciepło właściwe Cp wodnych roztworów sacharozy w 20°C
[04-20] Ciepło właściwe Cp roztworów soli nieorganicznych w temperaturze pokojowej
[04-21] Wpływ jakości (stanu) rur na wartość współczynnika przenikania ciepła K przy odparowaniu wody
[04-22] Wartość współczynnika przenikania ciepła K w przemysłowych wyparkach przy podgęszczaniu roztworu cukru według prób Kerra
[04-23] Wartości współczynnika przenikania ciepła K w wyparce koszowej przy odparowaniu wody desylowanej
[04-24] Wartości współczynnika przenikania ciepła K w wyparce cukrowniczej o rurkach miedzianych
[04-25] Wartości współczynnika przenikania ciepła K dla wyparki cukrowniczej
[04-26] Rozpuszczalność stalych zwiazków nieorganicznych w wodzie
[04-27] Ciepło rozpuszczania Qr związków nieorganicznych w wodzie
[04-28] Ciepło rozpuszczania Qr związków organicznych w wodzie